Statut

STATUT 

STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW IURIS LINK

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Prawników IURISLINK” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduję się w Łodzi.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem prawników: adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz osób wykonujących inne zawody prawnicze popierających cele ustanowione w niniejszym statucie.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, jeżeli nie naruszy to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 4. Stowarzyszenie używa odznak, logo, papieru firmowego i pieczątek wyróżniających, według wzorów ustalonych przez Zebranie Członków, w szczególności znaku firmowego IURIS LINK.
 5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 6. Stowarzyszenie w swojej działalności jest apolityczne i pozostając otwartym na współpracę ze wszystkimi nie realizuje celów żadnej partii ani innej organizacji o celach ściśle politycznych. Stoi natomiast zawsze w obronie niezależności wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego, jak również trójpodziału władz.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wzajemna współpraca Członków Stowarzyszenia w zakresie działalności prawniczej,
 2. propagowanie zasad etyki zawodowej,
 3. wspieranie działalności samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych oraz samorządu notarialnego,
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 5. informowanie o zmianach w prawie i wyrażanie opinii o projektach zmiany obowiązujących przepisów,
 6. podnoszenie prestiżu i dbałość o wizerunek zawodów prawniczych,
 7. szerzenie oraz podnoszenie świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania przez:

 1. wydawanie biuletynu informacyjnego dla przedsiębiorców,
 2. opracowywanie i wymianę bieżących informacji o zmianach w prawie,
 3. organizowanie zebrań otwartych, dyskusyjnych, prelekcji, i odczytów, jak również szkoleń i konferencji,
 4. udział w zebraniach, dyskusjach, prelekcjach, odczytach, szkoleniach i konferencjach,
 5. bezpośrednią współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką z zakresu celów Stowarzyszenia,
 6. współpracę z samorządami zawodów prawniczych,
 7. współpracę z organami samorządu terytorialnego,

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
  1. obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i wykonujący jeden z zawodów prawniczych określonych w § 3 ust.1 niniejszego Statutu, jeżeli akceptuje bez zastrzeżeń cele statutowe Stowarzyszenia i spełnia wymogi określone Statutem.
  2. cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno mający, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonujący jeden z zawodów prawniczych określonych w § 3 ust.1 niniejszego Statutu, jeżeli akceptuje bez zastrzeżeń cele statutowe Stowarzyszenia i spełnia wymogi określone Statutem.
 3. Członkami zwyczajnymi są:
  1. członkowie założyciele,
  2. osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. a i b, jeżeli złożą stosowny wniosek i zostaną przyjęte w poczet Członków Stowarzyszenia uchwałą Członków, podjętą większością 2/3 głosów. Dopuszczalne jest podjęcie uchwały w drodze głosowania pisemnego, bądź też za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Członków na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej lub Zarządu w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
 5. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia osoby, która ma siedzibę działalności zawodowej w tym samym Województwie, w którym siedzibę zawodową ma choćby jeden z Członków Stowarzyszenia, przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia takiej osoby może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą każdego z Członków Stowarzyszenia, którzy w tym Województwie mają już swoją siedzibę.
 6. Decyzję w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków lub nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów, przy zachowaniu warunku określonego w pkt. 5

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

 1. uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 3. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 4. być na bieżąco informowani o działalności Stowarzyszenia.
 5. korzystać w prowadzonej działalności ze znaku firmowego Stowarzyszenia,
 6. informować o swojej działalności zawodowej w wydawanym Biuletynie Informacyjnym.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Członków,
 3. uczestniczenia w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 4. przestrzegania zasad etyki zawodowej i zasad koleżeństwa,
 5. dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia,
 6. opłacania składek na działalność Stowarzyszenia ustalanych przez Walne Zebranie Członków.

§ 9

Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

 1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 2. śmierci Członka,
 3. skreślenia przez Zebranie Członków z listy Członków Stowarzyszenia na skutek utraty praw określonych w § 6 ust. 2,
 4. wykluczenia uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu działalności sprzecznej z regulaminem lub uchwałami Stowarzyszenia, w szczególności w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy i nie zapłacenia tych składek mimo pisemnego wezwania Zarządu. Niniejsza uchwała może być podjęta na wniosek Zarządu w drodze pisemnego głosowania.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 10

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 11

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne.

§ 12

 1. Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku przez Zarząd,
 2. Zarząd zwołując Zebranie Członków Stowarzyszenia zawiadamia Członków o terminie i miejscu Zebrania co najmniej na trzy tygodnie przed ustaloną datą. Równocześnie z zawiadomieniem Zarząd przesyła proponowany porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z istotnych powodów lub na wniosek co najmniej 5 Członków mających siedzibę co najmniej w 2 Województwach. Wniosek musi zawierać propozycję dziennego porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zarząd winien zwołać Nadzwyczajne zebranie w czasie nie przekraczającym 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział osoby zaproszone jako goście honorowi z głosem doradczym. Nie mogą oni brać udziału w głosowaniu uchwał podejmowanych przez Zebranie Członków.
 5. Zebranie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu wyraźnie wskazanym przez zwołującego.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwał.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów obecnych Członków Stowarzyszenia, o ile inne przepisy statutu nie wskazują inaczej.
 3. Głosowanie jest jawne. Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne zwykłą większością głosów.
 4. W wypadkach przewidzianych w Statucie dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał w drodze głosowania pisemnego, a także za pomocą poczty elektronicznej, w szczególności w sprawie:
 1. przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia,
 2. wykluczenia Członka Stowarzyszenia z powodów wskazanych w § 9 pkt.4,
 3. podjęcia uchwal w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarząd  z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu, w sprawie podziału zysku i pokrycia straty oraz  w sprawie udzielenia Zarządowi absolutoriom,
 4. ustalenia wysokości członkowskich,
 1. Każdy z Członków Stowarzyszenia ma jeden głos.

§ 14

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalenie i zmiana Statutu wymaganą większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia,
  2. określanie programu działania Stowarzyszenia i uchwalanie wytycznych na następny okres sprawozdawczy,
  3. wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
  5. rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz określanie sposobu rozdysponowania środków finansowych Stowarzyszenia,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  8. podejmowanie uchwał o skreślaniu Członków zwyczajnych w przypadkach określonych w Statucie,
  9. podejmowanie uchwał o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia nowych Członków,
  10. opracowywanie planów, programu działania i polityki finansowej Stowarzyszenia,
  11. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i udzielanie Zarządowi absolutorium,
  12. podejmowanie uchwały o udostępnieniu zastrzeżonego znaku IURIS LINK innym podmiotom wymaganą jednomyślnością.
 1. Wszelkie sprawy nie zarezerwowane z mocy samego prawa lub na podstawie przepisów niniejszego Statutu dla innych organów Stowarzyszenia należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Zarząd składa się z 3 Członków – Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa i Sekretarza - Skarbnika,
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Do Zarządu mogą być powoływane tylko osoby spośród zwyczajnych Członków Stowarzyszenia.
 4. Członków Zarządu Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Taką samą większością Członek Zarządu może być zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków.
 5. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata.
 6. W związku z pracą świadczoną na rzecz Stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.

§ 16

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. zwoływanie Zebrań Walnego Zebrania Członków,
 3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. wydawanie Biuletynu Informacyjnego dla Przedsiębiorców.

§ 17

 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu,
 4. Zarząd prowadzi Sekretariat dokumentujący działalność Stowarzyszenia.
 5. Zarząd zajmuje się prowadzeniem finansów Stowarzyszenia.
 6. Decyzje finansowe w zakresie wydatków nie przekraczających 1000,00 zł podejmuje Prezes Zarządu jednoosobowo. W zakresie wydatków przenoszących 1000,00 zł decyzje podejmuje Prezes Zarządu wraz z jednym z Członków Zarządu,
 7. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i przedkłada na Walnym Zebraniu Członków.

§ 18

 1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Taką samą większością może być odwołany.
 2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa 2 lata. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia można sprawować nie więcej niż dwie kolejne kadencje.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2  Członków, przy czym Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni mieć siedzibę zawodową w innych Województwach niż Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 2. składanie sprawozdań na Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie działalności Zarządu,
 3. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu.

Rozdział V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Wysokość składek członkowskich określa w uchwale Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Każdy z Członków Stowarzyszenia jest obowiązany opłacać w terminie składki członkowskie. W przypadku, gdy Członkowie Stowarzyszenia prowadzą działalność w ramach jednej kancelarii adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej, bądź też są wspólnikami lub partnerami takiej kancelarii, każdy z nich obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. Jednak jeśli liczba Członków Stowarzyszenia wykonujących działalność zawodową w ramach jednego podmiotu gospodarczego jest większa niż 5 mają obowiązek opłacenia nie więcej niż 5 składek w jednym okresie składkowym.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 21

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Zebrania Członków powziętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosu na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie Stowarzyszenia, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków Stanowi inaczej.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego środki finansowego uregulowaniu zobowiązań zostaną przekazane na cel zgodny ze Statutem określony uchwałą Zebrania Członków.