Statut

 

STATUT
STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW IURIS LINK

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.       Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Prawników IURISLINK” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

2.      Siedziba Stowarzyszenia znajduję się w Łodzi.

3.      Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem miejscowym.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 3

1.       Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem prawników: adwokatów, radców prawnych i notariuszy popierających cele ustanowione w niniejszym statucie.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.      Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, jeżeli nie naruszy to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

4.      Stowarzyszenie używa odznak, logo, papieru firmowego i pieczątek wyróżniających, według wzorów ustalonych przez Zebranie Członków, w szczególności znaku firmowego IURIS LINK.

5.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

6.      Stowarzyszenie w swojej działalności jest apolityczne i pozostając otwartym na współpracę ze wszystkimi nie realizuje celów żadnej partii ani innej organizacji o celach ściśle politycznych. Stoi natomiast zawsze w obronie niezależności wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego, jak również trójpodziału władz.

 

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 4

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a.      wzajemna współpraca Członków Stowarzyszenia w zakresie działalności prawniczej,

b.      propagowanie zasad etyki zawodowej,

c.       wspieranie działalności samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych oraz samorządu notarialnego,

d.      podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

e.      informowanie o zmianach w prawie i wyrażanie opinii o projektach zmiany obowiązujących przepisów,

f.        podnoszenie prestiżu i dbałość o wizerunek zawodów prawniczych,

g.      szerzenie oraz podnoszenie świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie.

 

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania przez:

a.      wydawanie biuletynu informacyjnego dla przedsiębiorców,

b.      opracowywanie i wymianę bieżących informacji o zmianach w prawie,

c.       organizowanie zebrań otwartych, dyskusyjnych, prelekcji, i odczytów, jak również szkoleń i konferencji,

d.      udział w zebraniach, dyskusjach, prelekcjach, odczytach, szkoleniach i konferencjach,

e.      bezpośrednią współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką z zakresu celów Stowarzyszenia,

f.        współpracę z samorządami zawodów prawniczych,

g.      współpracę z organami samorządu terytorialnego,

h.     współpracę z innymi organizacjami, np. partiami politycznymi.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 6

1.       Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.      zwyczajnych,

b.      honorowych.

 

2.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a.      obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i wykonujący jeden z zawodów prawniczych określonych w § 3 ust.1 niniejszego Statutu w formie prowadzenia kancelarii adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej lub też partnerstwa w takiej kancelarii, jeżeli akceptuje bez zastrzeżeń cele statutowe Stowarzyszenia i spełnia wymogi określone Statutem w szczególności w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

b.      cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno mający, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonujący jeden z zawodów prawniczych określonych w § 3 ust.1 niniejszego Statutu, w formie prowadzenia kancelarii adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej lub też partnerstwa w takiej kancelarii, jeżeli akceptuje bez zastrzeżeń cele statutowe Stowarzyszenia i spełnia wymogi określone Statutem.

3.      Członkami zwyczajnymi są:

a.      członkowie założyciele,

b.      osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. a i b, jeżeli złożą stosowny wniosek i zostaną przyjęte w poczet Członków Stowarzyszenia uchwałą Członków, podjętą większością 2/3 głosów. Dopuszczalne jest podjęcie uchwały w drodze głosowania pisemnego, bądź też za pomocą poczty elektronicznej.

4.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która ma szczególne zasługi na rzecz realizowania celów i zasad Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Członków na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej lub Zarządu w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

5.      W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia osoby, która ma siedzibę działalności zawodowej w tym samym Województwie, w którym siedzibę zawodową ma choćby jeden z Członków Stowarzyszenia, przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia takiej osoby może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą każdego z Członków Stowarzyszenia, którzy w tym Województwie mają już swoją siedzibę.

6.      Decyzję w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków lub nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów, przy zachowaniu warunku określonego w pkt. 5

 

 

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać czynny udział w jego pracach, a w szczególności:

a.      uczestniczyć w Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b.      zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c.       brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

d.      być na bieżąco informowani o działalności Stowarzyszenia.

e.      korzystać w prowadzonej działalności ze znaku firmowego Stowarzyszenia,

f.        informować o swojej działalności zawodowej w wydawanym Biuletynie Informacyjnym.

 

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a.      czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

b.      przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zebrania Członków,

c.       uczestniczenia w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

d.      przestrzegania zasad etyki zawodowej i zasad koleżeństwa,

e.      dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia,

f.        opłacania składek na działalność Stowarzyszenia ustalanych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 9

Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1.       zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2.      śmierci Członka,

3.      skreślenia przez Zebranie Członków z listy Członków Stowarzyszenia na skutek utraty praw określonych w § 6 ust. 2,

4.      wykluczenia uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu działalności sprzecznej z regulaminem lub uchwałami Stowarzyszenia, w szczególności w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy i nie zapłacenia tych składek mimo pisemnego wezwania Zarządu. Niniejsza uchwała może być podjęta na wniosek Zarządu w drodze pisemnego głosowania.

 

 

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 10

1.       Organami Stowarzyszenia są:

a.      Walne Zebranie Członków,

b.      Zarząd,

c.       Komisja Rewizyjna.

 

ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 11

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Walne Zebranie Członków może być:

a.      zwyczajne,

b.      nadzwyczajne.

 

§ 12

1.       Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz do roku przez Zarząd,

2.      Zarząd zwołując Zebranie Członków Stowarzyszenia zawiadamia Członków o terminie i miejscu Zebrania co najmniej na trzy tygodnie przed ustaloną datą. Równocześnie z zawiadomieniem Zarząd przesyła proponowany porządek obrad.

3.      Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z istotnych powodów lub na wniosek co najmniej 5 Członków mających siedzibę co najmniej w 2 Województwach. Wniosek musi zawierać propozycję dziennego porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zarząd winien zwołać Nadzwyczajne zebranie w czasie nie przekraczającym 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

4.      W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział osoby zaproszone jako goście honorowi z głosem doradczym. Nie mogą oni brać udziału w głosowaniu uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Członków.

5.      Zebranie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu wyraźnie wskazanym przez zwołującego.

 

 

§ 13

1.       Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwał.

2.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów obecnych Członków Stowarzyszenia, o ile inne przepisy statutu nie wskazują inaczej.

3.      Głosowanie jest jawne. Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne zwykłą większością głosów.

4.      W wypadkach przewidzianych w Statucie dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał w drodze głosowania pisemnego, a także za pomocą poczty elektronicznej, w szczególności w sprawie:

a.      przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia,

b.      wykluczenia Członka Stowarzyszenia z powodów wskazanych w § 9 pkt.4,

c.      podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzenia sprawozdania                            finansowego Zarządu , w sprawie podziału zysku i pokrycia straty oraz w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

d.   ustalenia wysokości składek członkowskich,

5.      Każdy z Członków Stowarzyszenia ma jeden głos. Jeśli jednak dwóch lub więcej Członków prowadzi wspólną kancelarię adwokacką, radcowską lub notarialną ich głosy są liczone jako jeden głos, jeśli są zgodne, a jeśli są rozbieżne decyduje większość. W braku większości głosy nie są liczone. W głosowaniu tajnym uczestniczy Przedstawiciel wskazany przez Członków tej kancelarii.

 

§ 14

1.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a.      uchwalenie i zmiana Statutu wymaganą większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia,

b.      określanie programu działania Stowarzyszenia i uchwalanie wytycznych na następny okres sprawozdawczy,

c.       wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia,

d.      wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

e.      rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia,

f.        podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz określanie sposobu rozdysponowania środków finansowych Stowarzyszenia,

g.      ustalanie wysokości składek członkowskich,

h.     podejmowanie uchwał o skreślaniu Członków zwyczajnych w przypadkach określonych w Statucie,

i.        podejmowanie uchwał o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia nowych Członków,

j.        opracowywanie planów, programu działania i polityki finansowej Stowarzyszenia,

k.      zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i udzielanie Zarządowi absolutorium,

l.        podejmowanie uchwały o udostępnieniu zastrzeżonego znaku IURIS LINK innym podmiotom wymaganą jednomyślnością.

 

2.      Wszelkie sprawy nie zarezerwowane z mocy samego prawa lub na podstawie przepisów niniejszego Statutu dla innych organów Stowarzyszenia należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 15

1.       Zarząd składa się z 3 Członków – Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa i Sekretarza - Skarbnika,

2.      Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3.      Do Zarządu mogą być powoływane tylko osoby spośród zwyczajnych Członków Stowarzyszenia.

4.      Członków Zarządu Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Taką samą większością Członek Zarządu może być zawieszony w wykonywaniu swoich obowiązków.

5.      Kadencja Członków Zarządu trwa 2 lata.

6.      W związku z pracą świadczoną na rzecz Stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.

 

§ 16

1.       Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a.      reprezentowanie Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,

b.      zwoływanie Zebrań Walnego Zebrania Członków,

c.       realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

d.      wydawanie Biuletynu Informacyjnego dla Przedsiębiorców.

 

§ 17

1.       Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

2.      Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu,

4.      Zarząd prowadzi Sekretariat dokumentujący działalność Stowarzyszenia.

5.      Zarząd zajmuje się prowadzeniem finansów Stowarzyszenia.

6.    Decyzje finansowe w zakresie wydatków nie przekraczających 1.000,00 zł podejmuje Prezes Zarządu jednoosobowo. W zakresie wydatków            przenoszących 1.000,00 zł decyzje podejmuje Prezes Zarządu wraz z jednym z Członków Zarządu,

7.      Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i przedkłada na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 18

1.       Prezes Zarządu wybierany jest przez Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Taką samą większością może być odwołany.

2.      Kadencja Prezesa Zarządu trwa 2 lata. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia można sprawować nie więcej niż dwie kolejne kadencje.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 19

1.       Komisja Rewizyjna składa się z 2  Członków, przy czym Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni mieć siedzibę zawodową w innych Województwach niż Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu.

2.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.      przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b.      składanie sprawozdań na Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie działalności Zarządu,

c.       składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu.

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

 

§ 20

1.       Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz dochodów z działalności gospodarczej.

2.      Wysokość składek członkowskich określa w uchwale Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3.      Każdy z Członków Stowarzyszenia jest obowiązany opłacać w terminie składki członkowskie. W przypadku, gdy Członkowie Stowarzyszenia prowadzą działalność w ramach jednej kancelarii adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej, bądź też są wspólnikami lub partnerami takiej kancelarii, każdy z nich obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. Jednak jeśli liczba Członków Stowarzyszenia wykonujących działalność zawodową w ramach jednego podmiotu gospodarczego jest większa niż 5 mają obowiązek opłacenia nie więcej niż 5 składek w jednym okresie składkowym.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 

§ 21

1.       Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Zebrania Członków powziętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosu na Walnym Zebraniu Członków.

2.      Likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie Stowarzyszenia, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków Stanowi inaczej.

3.      W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego środki finansowego uregulowaniu zobowiązań zostaną przekazane na cel zgodny ze Statutem określony uchwałą Zebrania Członków.


Pobierz status w formacie doc.