Informacje prawnicze

Czy kierownik apteki może być zatrudniony tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę?

Zarówno doktryna prawna jak i orzecznictwo sądowe dopuszczają możliwość świadczenia pracy przez kierowników apteki na innej podstawie niż na umowie o pracę. W szczególności przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, nr 45. poz. 271 ze zm.), ani przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, nr 136. poz. 856 ze zm.)  nie zawierają ograniczeń co do formy zatrudnienia kierowników aptek.

Po co komu doradca prawny?

Mało której grupie zawodowej poświęcono tyle kawałów, co prawnikom. Lekarzom wprawdzie też, ale to na zasadzie „przychodzi baba do lekarza”. Tymczasem wśród przedsiębiorców panuje wciąż powszechne przekonanie, żeby trzymać się od prawnika jak najdalej.

Konsekwencje braku zgody pacjenta na leczenie w praktyce stomatologa.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza obowiązek uzyskania od pacjenta pisemnej zgody na leczenie przed wykonaniem zabiegu operacyjnego lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko. Niestety w praktyce stomatologicznej, z uwagi na dużą liczbę pacjentów, obciążenie lekarzy pracą oraz liczne obowiązki związane z prowadzeniem praktyki, często dochodzi do zaniechań w zakresie stosowania - w określonych ustawą przypadkach- obowiązkowych pisemnych zgód pacjentów na leczenie.

INTERCYZA. KIEDY WARTO PODPISAĆ.

W większości krajów Unii Europejskiej rozdzielność majątkowa jest ustrojem ustawowym. Polskie prawo mówi natomiast, że małżonków po ślubie łączy wspólnota majątkowa. Ci, którzy chcą, aby było inaczej, muszą przed zawarciem związku małżeńskiego podpisać intercyzę.

Czym właściwie jest intercyza.

Reklama adwokacka

Wystąpienie adwokata Jerzego Szczepaniaka na konferncji poświęconej reklamie w działalnosci adwokatów, która odbyła 4 i 5 października 2013 r. w Łodzi.


 UWAGI WSTĘPNE

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym - wyjątek czy norma w sprawach o podział majątku wspólnego ?

Należy podkreślić, iż normy art. 23, 27 oraz 28 KRO statuują zasadę jednolitej partycypacji małżonków w kosztach utrzymania rodziny poprzez ponoszenie ciężarów, pobieranie pożytków w częściach równych (post.  SN Z 28.4.1972 r., III CRN 626/71, niepubl., post. z 5.10.1974 r., III CRN 190/74, niepubl.). Konsekwencją tych założeń jest również zasada wyrażona w art. 43§1 KRO stanowiącą, iż oboje małżonkowie mają ostatecznie równe udziały w majątku wspólnym. Wyjątki od tego domniemania wyrażają § 2 i 3 art.43 KRO.

Przedawnienie tkz. mandatów parkingowych

Jednym z aspektów życia codziennego, osób poruszających się autem po ulicach polskich miast, jest konieczność uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.  Obowiązek taki przewidziany został przez prawodawcę w art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. Niedopełnienie powyższej powinności, wiązać się może z nałożeniem na kierującego opłaty dodatkowej (tzw. mandatu parkingowego).

Korzystanie z cudzego znaku towarowego bez naruszania praw osoby uprawnionej

Powstawanie nowych podmiotów w sektorze przedsiębiorstw powoduje, iż każdy z nich stara się odróżnić swoje produkty lub usługi od produktów i usług innych przedsiębiorców. W tym celu tworzone są znaki towarowe, które pozwalają na skuteczną identyfikację danego podmiotu. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.

Obrona wspólników spółki z o.o. przed naruszeniem ich uprawnień do pierwszeństwa nabycia udziałów

W umowach, na mocy których tworzone są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poza postanowieniami dotyczącymi samego powołania spółki, kapitału zakładowego i sposobu jego pokrycia, przedmiotu działalności, okresu trwania, struktury organów spółki i ich kompetencji,  zawierane są często postanowienia odnoszące się do szczególnych uprawnień przyznawanych wspólnikom spółki oraz o ograniczeniach zbywalności udziałów.

Koszty obsługi prawnej przedsiębiorców – mity i fakty

 

Polacy to taki ciekawy i „mądry” naród, którego obywatele, w ich mniemaniu, mają „monopol” na wiedzę w wielu istotnych dziedzinach życia, a szczególnie w trzech:

1. motoryzacja, ze wskazaniem na umiejętność kierowania wszelkimi pojazdami nie tylko

mechanicznymi,

Niedokończona likwidacja spółki z o.o

Ogólne regulacje postępowania likwidacyjnego spółki z o.o. zakładają, iż w jego trakcie należy zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki, który następnie podlega podziałowi pomiędzy wspólników. Po dokonaniu wskazanych czynności likwidatorzy składają do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Warto podkreślić, że z chwilą wykreślenia z tego rejestru spółka z o.o., której mienie zostało w całości upłynnione w procesie likwidacji, traci podmiotowość prawną.

Prawidłowa reprezentacja przedsiębiorców

Analizując kwestię prawidłowej reprezentacji przedsiębiorców, w pierwszej kolejności należy wskazać na brak jednolitej definicji przedsiębiorcy. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje szereg definicji, jednakże ich zakresy nie pokrywają się ze sobą. Z jednej strony można by posądzić legislatora o brak konsekwencji, a także o wprowadzanie zbędnych dyferencji, z drugiej strony taki zabieg wydaje się rozsądny, biorąc pod uwagę różnorodność gałęzi prawa, które taką definicję zawierają. Trudno byłoby stworzyć kompleksową definicję na potrzeby całego systemu prawa.

Gdy dłużnik nie płaci

Rozwój stosunków społeczno-gospodarczych w okresie rodzącego się kapitalizmu, spowodował wzrost znaczenia prawa prywatnego a co za tym idzie, praw i obowiązków stron stosunku zobowiązaniowego. W Polsce, po okresie komunistycznej stagnacji zjawisko to jest szczególnie zauważalne w przypadku świadczeń pieniężnych.

Trudności wierzyciela z wyegzekwowaniem należności po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Stan faktyczny

Wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko dłużnikowi opatrzonym klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego. Na podstawie tytułu wykonawczego prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej wspólność majątkową małżeńską. W trakcie trwania egzekucji dowiaduje się, iż wspólność majątkowa ustała.

Co dzieje się z majątkiem wspólnym?

Długi w spadku

Spadek najczęściej kojarzy się nam pozytywnie. Gdy słyszmy, że ktoś „dostał spadek” wyobrażamy sobie dobra materialne, która taka osoba uzyskała i gdzieś w głębi zazdrościmy jej, że bez wysiłku i szczęśliwie się wzbogaciła. 
Jednakże nie zawsze tak jest, bowiem w skład spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe czyli wspomniane już dobra materialne ale również wszystkie zobowiązania spadkodawcy czyli mówiąc wprost jego długi.

Rozliczenia majątkowe małżonków. Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej

Na skutek zawarcia małżeństwa zostają nawiązane, na ogół z mocy ustawy, rozmaite stosunki, zarówno o charakterze osobistym, jak i majątkowym. Mogą one łączyć wzajemnie małżonków, a także każdego z nich z innymi osobami.  Na skutek zawarcia małżeństwa powstaje na przykład pomiędzy jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka stosunek powinowactwa, który co ciekawe, trwa pomimo ustania małżeństwa (art. 26 krio).

W jakim terminie wierzyciel powinien złożyć wniosek do sądu o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego?

Sąd Najwyższy rozstrzygnie zagadnienie prawne (III CZP 70/12), dotyczące początku biegu terminu na złożenie przez wierzyciela wniosku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego.

Kwestia ta wymaga doprecyzowania, ponieważ obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, nie wskazują czy początkiem terminu jest data uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego, czy jest to data stwierdzenia jego prawomocności, czy inny jeszcze termin.

I Łódzki Kongres Kobiet

W dniu 20 kwietnia b.r. odbył się I-Łódzki Kongres Kobiet w Łodzi. Z przyjemnością przyjęłam propozycję udziału w tym wydarzeniu oraz sprawowania opieki prawnej przy jego organizacji. Łódzki Kongres Kobiet został zorganizowany pod hasłem Partnerstwo i Kreatywność. Celem Kongresu Kobiet, który powstał w czerwcu 2009 r. jako spontaniczny ruch społeczny, jest aktywizacja kobiet w Polsce społecznie i politycznie. W I- Kongresie Kobiet wzięło udział 4000 kobiet z całego kraju.

Zmiany w prawie

Trudniej o prawo jazdy.

Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.  

Rozporządzenie na wypadek śmierci

W ciągu  swojego życia gromadzimy szereg  rzeczy, które posiadają  określoną wartość, nie tylko w sferze wartości materialnej, ale także  sentymentalnej, pamiątkowej, historycznej,  itp. Ustawodawca daje nam sposobność dokonania rozporządzenia  tymi rzeczami na wypadek śmierci  zgodnie z nasza wolą, a gwarantuje  nam to umożliwiając sporządzenie testamentu zwykłego lub szczególnego. Kodeks cywilny dopuszcza trzy  formy  sporządzenia testamentu zwykłego.

Prawidłowa reprezentacja przedsiębiorców

Analizując kwestię prawidłowej reprezentacji przedsiębiorców, w pierwszej kolejności należy wskazać na brak jednolitej definicji przedsiębiorcy. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje szereg definicji, jednakże ich zakresy nie pokrywają się ze sobą. Z jednej strony można by posądzić legislatora o brak konsekwencji, a także o wprowadzanie zbędnych dyferencji, z drugiej strony taki zabieg wydaje się rozsądny, biorąc pod uwagę różnorodność gałęzi prawa, które taką definicję zawierają. Trudno byłoby stworzyć kompleksową definicję na potrzeby całego systemu prawa.

Umowa najmu – źródło konfliktów i sporów sądowych

Umowa najmu lokali użytkowych jest jedną z najczęściej zawieranych w praktyce gospodarczej.

Niedokończona likwidacja spółki z o.o

Ogólne regulacje postępowania likwidacyjnego spółki z o.o. zakładają, iż w jego trakcie należy zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki, który następnie podlega podziałowi pomiędzy wspólników. Po dokonaniu wskazanych czynności likwidatorzy składają do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Warto podkreślić, że z chwilą wykreślenia z tego rejestru spółka z o.o., której mienie zostało w całości upłynnione w procesie likwidacji, traci podmiotowość prawną.

Konkubinat. Co to za instytucja? Jakie prawa i obowiązki mają partnerzy w związku nieformalnym. Jak kształtują się stosunki pomiędzy konkubentami a ich wspólnymi dziećmi. Jak podzielić i rozliczyć majątek

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle nie wypowiada się na ten temat. Konkubinat jest zatem stanem faktycznym, który nie znajduje prawnej regulacji.

Co zrobić gdy okazuje się, że w spadku są długi?

Gdy opadają pierwsze emocje związane ze śmiercią osoby bliskiej rozpoczyna się żmudny okres porządkowania spraw po zmarłym. Często okazuje się, że sprawy na co dzień łatwe do załatwienia stają się wielkim problemem spadkobierców. Nierzadko wiąże się to z rozgoryczeniem, gdy w instytucja, urzędach, bankach spotykamy się z bezduszną informacją, że bez przedstawienia odpowiednich dokumentów nie da się załatwić spraw, które wcześniej były proste i oczywiste.

Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną w ramach realizacji programu wejścia na rynek New Connect, na podstawie zdezaktualizowanego planu przekształcenia

Rynek NewConnect jest rynkiem akcji. W tej sytuacji przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach spółki osobowej lub też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby uruchomić procedurę wejścia na ten rynek, w pierwszej kolejności winni dokonać przekształcenia w spółkę akcyjną.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Przepisy prawa co do zasady zezwalają pracodawcy na rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony nawet, jeśli treść samej umowy możliwości takiej nie przewiduje. Nieco inaczej wygląda sytuacja umów terminowych, których wypowiedzenie dopuszczalne jest pod pewnymi warunkami wyłącznie wtedy, gdy zostało przewidziane w umowie o pracę.

Niełatwa droga do otrzymania zachowku

W polskim prawie spadkowym istnieje zasada swobody testowania, która oznacza, że testator może w drodze testamentu dowolnie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. 

Konkubinat – prawa i obowiązki partnerów w związku nieformalnym. Jak rozliczyć konkubinat po rozstaniu

Mianem konkubinatu określa się związek kobiety i mężczyzny żyjących razem jak mąż z żoną, którzy jednak nie decydują z jakiś przyczyn się na zawarcie związku małżeńskiego. Konkubinat bywa również nazywany związkiem nieformalnym lub wolnym. Osoby żyjące w konkubinacie pozostają we wspólnym stałym pożyciu, utrzymując więź psychiczną i fizyczną oraz gospodarczą (przede wszystkim wspólne zamieszkiwanie). Nie jest konkubinatem związek o "luźnym" charakterze, pozbawiony wyżej wskazanych więzi.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki

Wielu przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często zawiera różnego rodzaju umowy z podmiotami działającymi na rynku w formie spółki z ograniczoną działalnością. Dopóki spółka z o.o. działa, to z założenia reguluje swoje zobowiązania i wywiązuje się z zawartych umów. Wówczas wszystko jest w porządku. Problem powstaje wtedy, gdy spółka z o.o. staje się niewypłacalna i przestaje płacić, a osoby wchodzące w skład jej zarządu nie poczuwają się do odpowiedzialności za zobowiązania spółki albo spółka z o.o.

Strony

Subscribe to RSS - Informacje prawnicze