Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszeniem Prawników IURIS LINK z siedzibą w Łodzi, ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 1c/7, 90-448 Łódź, KRS: 0000300424, REGON: 300802233, NIP: 7781457978 (dalej: Stowarzyszenie).

2. Cookies
Cookies są małymi plikami umieszczanymi w urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Przeglądarki zazwyczaj domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia, aby: a) zablokować automatyczną obsługę plików cookies, b) otrzymywać informacje o każdorazowym umieszczeniu plików cookies w urządzeniu.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki. Blokowanie plików cookies nie wpływa na dostęp do podstawowych treści strony. Strona wykorzystuje Mapy Google; szczegóły dotyczące wykorzystania danych znajdują się w polityce prywatności Google.

3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków, kandydatów na członków, uczestników wydarzeń oraz osoby kontaktujące się w celu uzyskania pomocy lub nawiązania współpracy.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.
Dane osobowe członków Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) informacyjnych – dane członków wraz z ich wizerunkiem publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na kontach Stowarzyszenia zakładanych na portalach społecznościowych, w celu udzielenia informacji o jego członkach, prezentowania i promowania działalności Stowarzyszenia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach:
a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia,
b) przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do Stowarzyszenia.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, bądź przy współudziale Stowarzyszenia, adresatów informacji o wydarzeniach lub działalności Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach:
a) rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub przy współudziale Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) przekazywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub przy współudziale Stowarzyszenia bądź informacji o działalności Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
c) podanie danych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, bądź uzyskania informacji.

Dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem, celem uzyskania pomocy, bądź nawiązania współpracy przetwarzane są w następujących celach:
a) w celu udzielenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie,
b) w celu nawiązania ewentualnej współpracy w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przechowywane są przez czas niezbędny do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu i ewentualnego przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, bądź odmowy przyjęcia.

Pozostałe dane osobowe są przechowywane przez Stowarzyszenie przez czas niezbędny do realizacji pomocy prawnej, bądź realizacji celów Stowarzyszenia bądź wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Stowarzyszenia może ponadto przetwarzać dane osobowe przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub inny okres, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

6. Odbiorcy danych
W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może ujawniać przetwarzane dane osobowe podmiotom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Stowarzyszenia, które w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych ze Stowarzyszeniem mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie.

7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

9. Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.