back-arrow Powrót
Inne

Co to znaczy prawo i sprawiedliwość?

Z tych dwóch słów tylko pierwsze ma rzeczywistą treść. Określenie sprawiedliwość w istocie nic nie znaczy. Poczucie sprawiedliwości dla każdego może oznaczać coś innego, zależnie od indywidualnych odczuć, doświadczenia, wychowania lub po prostu interesu. W każdym niemal procesie sądowym są dwie sprawiedliwości: powoda i pozwanego. Za hasłem sprawiedliwość stoi więc pustka.

Prawo ma treść rzeczywistą i zrozumiałą. Oznacza ono reguły postępowania obowiązujące członków określonej społeczności. W tym sensie prawo istnieje od niepamiętnych czasów, kiedy ludzie podejmowali współpracę niezbędną dla bezpieczeństwa i przetrwania. Celem prawa było regulowanie zasad i wzajemnych relacji wewnątrz wspólnoty co umożliwiło rozwój i bezpieczeństwo. Decyzje o treści tych zasad podejmowali cieszący się autorytetem przywódcy, potem wodzowie, książęta, królowie, czyli władcy określonych terytoriów lub skupisk ludności.

Najistotniejsze jest, że prawo stanowili władcy i obowiązywało ono poddanych a nie autorów prawa. Treścią zaś prawa stanowionego przez władców było przede wszystkim określenie obowiązków poddanych, obciążeń podatkowych, a nie uprawnień. Oczywiście istniały grupy elit, którym władcy przyznawali pewne przywileje. Autorytet władców był zaś nierzadko wzmacniany twierdzeniami, iż zostali oni namaszczeni przez Boga /bogów/.

W praktyce niemal do końca średniowiecza prawo było stanowione przez władców, bez jakiegokolwiek udziału poddanych, a jego celem było wyłącznie regulowanie i podporządkowanie życia społeczności poddanych oraz zabezpieczenie interesów władców. Z upływem wieków pojawiły się żądania, głównie elit, aby ograniczyć nieograniczoną władzę królów i przyznać obywatelom /oczywiście niektórym/ pewne prawa, a nie tylko obowiązki. W roku 1215 król angielski Jan bez Ziemi został zmuszony do akceptacji Wielkiej Karty Wolności / Magna Charta Libertatum/, która ograniczyła, nieograniczoną dotąd władzę królewską. Rozpoczęty został w innych krajach Europy, proces powolnego i stopniowego przekształcania prawa w dające poddanym pewne przywileje a nie tylko obowiązki. Przełomem w mentalności poważnych grup społecznych były hasła Rewolucji Francuskiej z 1789 r o wolności i równości obywateli. Hasła te były powielane w wielu społecznych ruchach przez dwa następne wieki. Apogeum stanowiła rewolucja komunistyczna w Rosji. Jednak nigdy ci którzy zdobyli władzę pod hasłami równości i praworządności nie próbowali nawet stanowić prawa, które wprowadzało rzeczywistą wolność i równość obywateli. Z reguły po zdobyciu władzy uchwalano przepisy które miały przede wszystkim zabezpieczyć interesy wygranych. Taka praktyka jest niestety nadal realizowana w wielu krajach, przy jednoczesnym powoływaniu zasad demokracji. Z ogromnej ilości przepisów prawa obowiązujących w każdym kraju europejskim, można wyodrębnić te, które dotyczą relacji i ewentualnych sporów między obywatelami a organami władzy. Mają one fundamentalne znaczenie, bowiem wolność i równość można zapewnić tylko wówczas gdy uprawnienia rządzących będą ograniczone do niezbędnego minimum, zagwarantowane będą podstawowe wolności człowieka a na straży tych wolności będą stały niezależne od władzy sądy. Brak tych gwarancji i brak instrumentów kontroli władzy, z reguły prowadzi jak pokazuje historia, do władzy autorytarnej i stopniowej degeneracji tej władzy.

Jeśli ktoś powołuje się na hasło rządów prawa, powinien sprecyzować czy będzie uchwalał prawo zabezpieczające interesy własnego ugrupowania i naginał prawo obowiązujące do realizacji własnych interesów. Czy też będzie strzegł wolności obywatelskich, umożliwiał najszerszą kontrolę organów władzy i umacniał niezależność bezstronnych sądów. To właśnie jest istotą ustroju demokratycznego.
Istotą demokracji jest też rzeczowy krytycyzm i prawo do dyskusji w każdej sprawie i w każdym gronie. Brak krytycyzmu i dyskusji zastąpiony wiarą w geniuszy którzy mogą zbawić narody, wielokrotnie prowadził do konfliktów i narodowych tragedii.

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan

Przeczytaj inne artykuły autora

Prawo nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa – jak połączyć lokale, lub jak je podzielić

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy właściciel dużego lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej chcia

Sąd

Jak najdalej od Sądów?

Każdego roku do polskich sądów wpływa około 15 milionów wniosków i pozwów. Mamy w Polsce 1