Przedawnienie tkz. mandatów parkingowych

Jednym z aspektów życia codziennego, osób poruszających się autem po ulicach polskich miast, jest konieczność uiszczenia opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.  Obowiązek taki przewidziany został przez prawodawcę w art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych. Niedopełnienie powyższej powinności, wiązać się może z nałożeniem na kierującego opłaty dodatkowej (tzw. mandatu parkingowego). Jej wysokość, ustalana w drodze uchwały przez radę miasta (gminy), nie może być wyższa niż 50 zł.

Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze obciążenie kierującego obowiązkiem zapłaty opłaty dodatkowej wiązać się będzie z koniecznością faktycznego jej uiszczenia. Wspomniana opłata, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, ulega bowiem przedawnieniu, po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona. Oznacza to, iż żaden organ administracji, po upływie tego okresu, nie może dochodzić jej uiszczenia. Praktycznym skutkiem wspomnianej regulacji jest wygaśnięcie, w raz z upływem obecnego roku, opłat których termin uiszczenia przypadał na 2008 rok. Zaakcentowania wymaga to, iż dla określenia momentu przedawnienia bez znaczenia pozostaje miesiąc, w którym opłata winna być uiszczona – istotny jest jedynie rok. Nie ma więc znaczenia, czy termin ten przypadał na styczeń, czy grudzień 2008r., w obu bowiem przypadkach ulegną one przedawnieniu z końcem 2013 r.

Kwestią budząca kontrowersje, jest jednak ustalenie momentu przedawnienia się „mandatów” wystawionych przed dniem 4 października 2005 roku, tj. przed dniem wejścia w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, którą wprowadzono ww. 5-letni termin „egzekwowalności” opłaty dodatkowej. W stanie prawnym sprzed nowelizacji, opłaty takie nie ulegały przedawnieniu w ogóle. Z uwagi na brak przepisów przejściowych w tym zakresie, możliwa jest więc i taka interpretacja ustawy, według której wcześniej nałożone „mandaty” nie przedawniają się nigdy. Rozumowanie takie wydaje się jednak być nie do końca prawidłowym. W przypadku prowadzenia przez organ egzekucji administracyjnej w przedmiocie opłaty dodatkowej, nałożonej przed dniem 4 października 2005r. należałoby więc wskazać na art. 32 ust. 1 Konstytucji i wyrażoną w nim zasadę równości wszystkich osób wobec prawa, w celu wykazania jej niedopuszczalności. Nie można bowiem zaakceptować stanu, w którym obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się, w stosunku do części osób, po upływie pięciu lat, a w stosunku do innych przedawnieniu nie ulega nigdy. Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt  I SA/Sz 1001/10).

Jeżeli więc otrzymaliśmy mandat przed 4 października 2005 r.  i teraz otrzymamy wezwanie do jego zapłaty, należy powołać się na przedawnienie. W pozostałych przypadkach należy pamiętać, że przez 5 lat (do końca danego roku),  od daty wystawienia mandatu musimy go zapłacić. 

Autor: 
Domink Włodarczyk, nadzór merytoryczny Anna Biel